Достъпна среда

Идеята за достъпна среда и универсални принципи за проектиране имат за цел да направят всички хора равнопоставени и да живеят пълноценно, без зависимости. Целта е да се осигури архитектурна среда, която е удобна,

безопасна и приятна за ползване от всички, включително и от хора с увреждания. Универсалните принципи за проектиране отхвърлят разделянето на хората на „здрави“ и „увредени“. Универсалното проектиране включва допълнителни съоръжения и аксесоари там, където са необходими, създаване на специални маршрути, помощни средства и други елементи, съобразени със специфичните нужди на всеки човек.